Цели на учебната програма в Уелс

Асенка Христова споделя повече по темата за реформата на учебните програми в Уелс:

“Поради големия интерес продължавам темата за реформата на учебните програми в Уелс. Предупреждавам, че е дълъг пост, но ми се струва важен за разбирането на това какво всъщност следва да е образованието на 21 век. Много хора ме питаха дали наистина в рамковата програма нямат фиксирани теми и учебно съдържание. Не, нямат. Curriculum and Assessment (Wales) Act от 2021 г. задава четирите цели на учебната програма, според които тя трябва да е структурирана така, че да помогне на децата и младежите да се превърнат в амбициозни и способни ученици, готови да учат през целия си живот; предприемчиви и творчески личности, готови да участват пълноценно в живота и работата; етични и информирани граждани на Уелс и на света; здрави и уверени личности, готови да водят пълноценен живот като уважавани членове на обществото. Законът задължава правителството да издаде „Кодекс за това кое е важно“ (Statements of What Matters Code) във всяка от шестте области на обучение (интегриращи досегашните отделни предмети), които трябва да бъдат в основата на учебната програма и правилата за оценяване във всяко училище, както и „Кодекс за напредъка“, с който се дефинира начинът, по който учебните програми следва да развиват, задълбочават и усъвършенстват съответните знания и умения на учениците с течение на времето. Училищната учебна програма трябва да покрива всички дефинирани в Кодекса 27 изявления за това какво е важно за учениците, като осигурява ангажираност с учебни дейности и учебно съдържание по подходящ за развитието начин. Правилото е, че учебната програма обхваща дадена област (от общо шест), ако адресира всички твърдения за това кое е важно в тази област. Ученето и преподаването в дадена област следва да са пряко свързани с изявленията за значението на тази област. С други думи, училищата и педагогическите специалисти трябва да използват дефинираните изявления за това какво е важно, за да изберат и разработят конкретно учебно съдържание и методи на преподаване, интегриращи отделните учебни предмети и даващи възможност на учениците да придобият знанията, уменията и опита, чрез които се постига това, което е важно. Кое всъщност е важно според уелската рамка?(1) Област „Изкуства“ (която по принцип обхваща пет дисциплини от експресивните изкуства: изобразително изкуство, танц, драма, кино и цифрови медии и музика): ❗️„Изучаването на експресивните изкуства е от съществено значение за развиване на артистични умения и знания и дава възможност на учениците да се превърнат в любознателни и творчески личности“. За да постигне това, учебната програма следва да ангажира учениците с жанрове, техники, инструменти, материали и практики и им даде възможност да се превърнат в любознателни и творчески личности; да оформи тяхното разбиране за това как изкуствата оформят идеи и чувства; да открият как изкуствата могат да се използват за формиране и изразяване на лична, социална и културна идентичност; да ги насърчи да развият въображението си и да се възползват от собствения си опит, умения и таланти. Избор на училището е чрез какво съдържание и по какъв начин ще постигне това. Важното (и задължително) е да го постигне. Подобни са примерите за всичко изброено по-долу. ❗️„Реагирането и отразяването, както като творец, така и като част от публиката, е основна част от обучението в областта на експресивните изкуства“. В случая училищната програма следва да предложи ангажиране на емоциите и интелекта на учениците – например като сетивна реакция на художествен стимул или критичен анализ на творчеството, задълбочаване на способността за размисъл и на разбирането си за това как и защо се разработва и създава творческа работа.❗️„Творчеството съчетава умения и знания, използвайки сетивата, вдъхновението и въображението“. Отново е избор на училището как точно да помогне на учениците си да развият въображението си и да придобият набор от знания и умения, които да използват по творчески и иновативен начин за реализиране на амбициите си. Няма предписания какво конкретно учебно съдържание и кои творци да изучават, за да постигнат това. (2) Област „Здраве и благосъстояние“:❗️„Укрепването на физическото здраве и благополучие носи ползи през целия живот“. Тук единственото предписание на рамката е, че училищната програма следва да помогне на учениците да разберат факторите, които влияят върху здравето, както и вредните за здравето поведения. Избор на училището е как точно да го постигне. ❗️“Начинът, по който обработваме и реагираме на преживяванията си, влияе върху психичното ни здраве и емоционалното ни състояние“. Училищната програма следва да помогне на учениците да изследват връзките между своите преживявания, психичното здраве и емоционалното благополучие, да развият емпатия и да комуникират чувствата си по подходящ начин. ❗️„Вземането на решения се отразява на качеството на нашия живот и на живота на другите“. Училищната програма следва да помогне на учениците да разберат как решенията и действията им влияят на тях самите, на другите и на обществото като цяло; да разберат факторите, които оказват влияние върху вземането на решения; да развият уменията за критично мислене, необходими за обмисляне на вземането на решения от гледна точка на възможните последици, включително рисковете, за тях самите и за другите. ❗️„Начинът, по който взаимодействаме социално, оформя нашата същност и влияе върху здравето и благосъстоянието ни“. В случая училището следва да предложи такава програма, която да помогне на учениците да разберат социалните влияния върху живота им – правила, социални норми, нагласи и ценности, взаимодействия в различни социални групи; и как тези влияния оказват влияние върху тяхната идентичност, ценности, поведение, здраве и благополучие. ❗️„Здравословните взаимоотношения са от основно значение за нашето благополучие“. Програмата следва да развие способностите на учениците да създават, поддържат и развиват взаимоотношения.(3) Област „Хуманирани науки“:❗️„Търсенето, изследването и проучването вдъхват любопитство към света, неговото минало, настояще и бъдеще“. Учебната програма следва да насърчи по-задълбоченото разбиране на концепциите, залегнали в основата на хуманитарните науки; проучването и откривателството; задаването на въпроси; критичното мислене; събирането, обосноваването, представянето, анализирането и оценяването на различни доказателства; вземането на информирани решения.❗️„Събитията и човешките преживявания са сложни и се възприемат, тълкуват и представят по различни начини“. Училищната програма следва да научи учениците да правят критичен преглед на начините, по които събитията и преживявания се възприемат, тълкуват и представят, както и да формират и защитават гледните си точки. ❗️„Нашият природен свят е разнообразен и динамичен, повлиян от процеси и човешки действия“. Програмата следва да даде възможност на учениците да определят какво отличава местата и пространствата и да развият съзнание за взаимовръзките между хората и тяхната околна среда както в съвременен, така и в исторически контекст, включително по отношение на извънредните ситуации, свързани с климата и природата.❗️„Човешките общества са сложни и разнообразни и се формират от действията и вярванията на хората“. Програмата следва да помогне на учениците да разберат сложния, плуралистичен и разнообразен характер на обществата и да осъзнаят начина, по който те като личности могат да оформят общностите, в които живеят.❗️„Информираните и осъзнати граждани се ангажират с предизвикателствата и възможностите, пред които е изправено човечеството, и са в състояние да предприемат обмислени и етични действия.“ Учебната програма следва да насърчава учениците да разберат взаимосвързания характер на икономическата, екологичната и социалната устойчивост и необходимостта да живеят и да допринасят за едно справедливо и приобщаващо общество; умения да обосновават своите решения, когато действат в социалната, политическата, икономическата и предприемаческата сфера.(4) Област „Езици, грамотност и комуникация“: ❗️„Езиците ни свързват“. Според насоките учебната програма следва да създаде умения за използване на различни езици в многоезичен контекст.❗️„Разбирането на езиците е от ключово значение за разбирането на заобикалящия ни свят“. Програмата следва да предостави на учащите се възможности да се запознаят с различни езици и литературни жанрове; както и да им помогне да развият уменията си на безпристрастни и критично настроени интерпретатори на това, което чуват, четат и виждат, за да могат да взаимодействат като способни и информирани граждани. ❗️„Изразяването чрез езиците е ключът към комуникацията“. Училищната учебна програма следва да предостави на учениците възможности да използват езици, за да бъдат ефективни във взаимодействието си, да изследват идеи, да изразяват гледни точки, знания и разбиране и да изграждат взаимоотношения.❗️„Литературата разпалва въображението и вдъхновява творчеството“. Програмата следва да осигури на учениците разнообразни литературни преживявания, които могат да ги ангажират ефективно като слушатели, зрители, читатели, разказвачи и творци. Не се предписва изучаването на конкретни автори, избор на училищата е как чрез литературата да разпалят въображението и творческите амбиции на децата.(5) Област „Математика и математически умения“:❗️ „Бройната система се използва за представяне и сравняване на връзките между числата и величините“. Учебната програма следва да помогне на учениците да установят принципите на логическото мислене; да осигури основата за алгебрични, статистически, вероятностни и геометрични разсъждения, както и за финансови изчисления и вземане на решения. ❗️„Алгебрата използва системи от символи за изразяване на структурата на математическите връзки.“ Програмата следва да позволи изчисления, и изследване на отношения и абстрактни структури, и да предоставя възможност за обобщения. Тя следва да е конструирана така, че да предостави на учениците средства за откриване и изразяване на математически връзки и структури и с цел решаване на проблеми. ❗️„Геометрията се фокусира върху връзките, включващи форма, пространство и положение, а измерването – върху количественото определяне на явленията във физическия свят“. Изучаването на геометрията следва да насърчава развитието и използването на предположения, дедуктивни разсъждения и доказателства; количественото определяне на големината на пространствени и абстрактни характеристики; да подпомогне развитието на математическото мислене.❗️„Статистиката представя данни, а вероятността моделира случайността, като и двете подпомагат обоснованите изводи и решения“. Учебната програма следва да предостави на учениците средства за проверка на хипотези, извеждане на заключения и правене на прогнози и да формира умения за ефективното управление на данни и представяне на информация, критично мислене и аналитични умения. (6) Област „Наука и технологии“: ❗️„Любопитството и търсенето на отговори са от съществено значение за разбирането и прогнозирането на явленията“. Учебната програма следва да насърчава учениците да изследват и прилагат научни знания, за да разберат по-добре как функционира светът; да използват логика и доказателства; да оценяват научни твърдения; да разработват и тестват научни модели.❗️„Дизайнерското и инженерното мислене предлагат технически и творчески начини за задоволяване на нуждите и потребностите на обществото“. Програмата следва да осигури възможности за учениците да прилагат своя опит, умения и знания, за да да проектират и оформят иновативни инженерни решения; да проектират продукти, услуги и системи; да развият точност, прецизност, сръчност и майсторство. ❗️„Светът около нас е пълен с живи същества, чието оцеляване зависи едно от друго“. Програмата следва да позволи на учениците да разберат как живите организми растат, развиват се и се възпроизвеждат успешно; кои са факторите, които влияят върху тяхното здраве; как да вземат информирани решения за физическото си здраве. ❗️„Материята и начинът, по който тя се държи, определят нашата вселена и формират живота ни“. Програмата следва да формира разбирането на природата на материята и да помогне на учениците да оценят влиянието на химията върху света около тях, както и как тя допринася за напредъка в науката и технологиите; да се научат да контролират и прилагат химичните реакции в полза на хората и индустриите.- „Силите и енергията са в основата на разбирането на нашата Вселена“. Програмата следва да подпомогне разбирането на физическите системи и закони; някои от най-големите научни пробиви и инженерни постижения; възможностите за ефективно и устойчиво използване на ресурсите на планетата. ❗️„Изчисленията са в основата на нашия цифров свят“. Учебната програма следва да създаде познания за работата на цифровите технологии, както и умения за използването на тези технологии в пълния им потенциал. Аз лично не приемам твърдението, че това е невъзможно да бъде постигнато в България. Всъщност е критично важно да бъде постигнато, ако искаме децата ни да имат добро бъдеще в просперираща държава.”

Може да бъде изображение с текст, който гласи 'Science+ Science Technology Expressive Expressive Arts Enterprising, Creative Contributors + Mathematics Numeracy Ambitious, Capable Learners Healthy, Confident Individuals Ethical, Informed Citizens Humanities Language Communication & Literacy Health Wellbeing'