В сила от 01.09.2020 г.

Последна актуализация 01.09.2020 г.

На кого предоставяте Вашите данни

МОЖЕТЕ ДА СЕ ВКЛЮЧИТЕ КАТО УЧИЛИЩЕ, ОРГАНИЗАЦИЯ-ПАРТНЬОР, МЕНТОР, ДАРИТЕЛ ИЛИ ЧАСТ ОТ ЕКИПА НИ

Име и адрес на администратора на лични данни

Име: Фондация “Сай Хай”:

Адрес: гр. София бул Черни връх 70-72

Тел: 0889766788

За контакт с по всички въпроси свързани със защита на личните данни:

Тел: 0889766788, e-mail: info@sci-high.org

Каква информация обработваме

Във връзка с осъществяване на образователния процес във Фондация “Сай Хай ние събираме следните категории данни:

 1. Лични данни на ученика – ЕГН, имена, адрес, гражданство, месторождение.
 2. Информация за присъствие, отсъствия (причини за отсъствието) и успех (оценяване) на ученика. 
 3. Данни за родители – име, телефон, ЕГН, месторабота, образование, адрес и др.
 4. Информация за семейна ситуация на децата и упражняване на родителски права, когато е налице необходимост за това, по желание на единия родител.
 5. Информация за получени дарения.
 6. Фото и видеоматериали, включително снимки на учениците 

Защо и на какво основание обработваме Вашите лични данни?

Законът изисква от нас да определим въз основа на кое законово основание обработваме различни категории лична информация и да Ви уведомим за основанията и нашите цели, спрямо всяка категория обработвани лични данни.

Ако основанието, на което обработваме Вашата лична информация, вече не е приложимо, ние незабавно ще прекратим обработването на Вашите данни.

Ако основанието се промени, тогава, ако това се изисква от закона, ние ще Ви уведомим за промяната, както и за всяко ново основание, при което сме установили, че можем да продължим да обработваме Вашата информация.

Обработването на лични данни във фондация по повод нейната дейност е задължително изискване. 

На основание законово задължение

В повечето случаи ние обработваме съответните лични данни на базата на законово задължение, произтичащо от приложимата правна уредба.

Това включва лични данни на деца/ученици и в определени случаи на техните родители, свързани с:

 1. Включване в научните клубове на ученици.
 2. Присъствие (отсъствия) и информация, която се представя или изготвя в хода на обучителния процес.
 3. Поддържане на досие на ученика, включително със снимка.
 4. Информация за получени дарения (данни на дарителите);

Това са данни, които са необходими за осъществяване на образователния процес в научните клубове.

Обработване на лични данни на основание договор или преддоговорни отношения

Във връзка със сключването и/или изпълнението на договора за обучение, следва да бъдат предоставени данни на ученик и родител/и.

Ние можем да използваме предоставените от Вас данни с цел предоставяне на съответната услуга.

На основание съгласие

В повечето случаи ние обработваме Вашите данни във връзка със законово задължение или във връзка с изпълнение на договор, по който Вие сте страна, което изисква от нас да получим или да съхраняваме определена информация за ученика.

В случай, че липсва договорно, законово задължение или легитимен (обществен) интерес, е възможно да поискаме Вашето изрично съгласие за обработване на определени категории лични данни, като това може да включва:

 1. Осъществяване на определени извънкласни, допълнителни или факултативни дейности, когато данните не се събират въз основа на законово задължение или договор (при които дейности са необходими данни за ученика и за родителя, който дава съгласие за участие в съответната дейност).
 2. Заснемане и публикуване на фото и видеоматериали във връзка с дейности/проекти на училището (снимки, клипове на ученици/деца).
 3. Получаване на информационен бюлетин, информация за нови дейности, кампании и др., част от които могат да имат маркетингов характер.
 4. При подаване на декларация от родител, че детето ще бъде водено и взимано от трето лице, различно от родителите. В този случай се обработват само три имена на лицата, които имат право да водят и вземат детето от училище. Данните са тези лица се обработват само за тази конкретна цел, и не се предават на трети лица и организации. Съхраняват се не по-дълго от времето, необходимо за целта, за която са били събрани и обработвани.

Ние обработваме информацията Ви на това основание, докато не оттеглите Вашето съгласие или отпадане на необходимостта, за която данните са били обработвани.

Можете да оттеглите съгласието си по всяко време, като ни информирате чрез изпращане на декларация по образец или свободен текст на info@sci-high.org . Оттеглянето на съгласието не засяга законосъобразността на обработването, основано на дадено съгласие преди неговото оттегляне.

Получатели или категории получатели на личните Ви данни

Това могат да бъдат:

 1. Служители на нашата институция.
 2. Други организации от същия вид.
 3. Организации, обработващи данни от наше име.
 4. Институции в сферата на образованието – Министерство на образованието и науката, регионално управление по образование.
 5. Национална агенция за приходите, служби за социални услуги и дирекция „Социално подпомагане“, Регионална здравна инспекция, както и други публични органи, когато това произтича от законова разпоредба.
 6. Организации, с които сме сключили договор или осъществяваме съвместно определена дейност.
 7. За определени дейности можем да използваме информационни системи/приложения, които се администрират от трети лица. Пример за такава система е счетоводният софтуер, електронното банкиране. Някои от тези системи сме длъжни да използваме по закон.
 8. Информация относно защитата на личните данни за Школо е достъпна на https://www.shkolo.bg/privacy/ 
 9. За оптимизиране обмена на информация и съхранението на електронни документи, Фондация “Сай Хай използва G Suite, което е услуга на Google. Повече информация за тяхното уведомление за поверително третиране на данни можете да откриете на  https://gsuite.google.com/terms/education_privacy.html 

https://support.google.com/googlecloud/answer/6056650?hl=en, https://policies.google.com/privacy, а относно сигурността на услугата на https://gsuite.google.com/security/?secure-by-design_activeEl=data-centers

За виртуалните класни стаи се използва G Suite for Education. Повече информация на https://edu.google.com/why-google/privacy-security/?modal_active=none   

 1. Бърза помощ, тел. 112 при спешни ситуации.

В случаите на възникнала спешна ситуация, с цел запазване жизненоважните интереси на детето или на друго физическо лице, могат да бъдат обработвани лични данни, в това число и чрез предаване на трето лице (Бърза помощ, тел. 112 и др.) без да се иска допълнително съгласие за обработване на лични данни. В случай на възникнала спешна ситуация с дете, родителят/родителите се уведомяват своевременно.

Предаване на данни на трета държава или на международна организация

Фондация “Сай Хай не предава личните Ви данни на трети държави и международни организации, с изключение на данните във Facebook, G Suite for Schools към САЩ. Основанието за това прехвърляне е изпълнение на изпълнение на важни причини от обществен интерес, а именно дигитална трансформация и оптимизация на учебния процес, както и осигуряване на непрекъсваемост в извънредни ситуации. В определени случаи, прехвърлянето може да е необходимо за изпълнението на договор между нас. Възможно е при това прехвърляне към трета държава да не разполагате със същото ниво на защита и със същия обем права, както в ЕС.

В случай на допълнителна дейност, която изисква трансфер към трети държави, например при осъществяване на обмен по програма Еразъм + или други проекти на училището, екскурзии и др. ще бъдат взети съответните мерки за гарантиране на правата и свободите на физическите лица относно защитата на личните данни.

Срок, за който ще се съхраняват личните данни

Освен ако в настоящото известие за поверителност не е посочено друго, запазваме Вашите лични данни само толкова дълго, колкото се изисква от нас:

 1. В съответствие с нашите законови задължения за съхранение на документация, която може да съдържа лични данни:
  • Данните, които са свързани със разплащания и намират отражение в счетоводните регистри на Фондация “Сай Хай се пазят 10 години в изпълнение на изискванията на закона.
  • Документи, свързани с извършени дарения (ако такива са извършени) се съхраняват 20 години.
  • Регистрационна книга за издадените удостоверения, в т.ч. дубликати – 50 години.
  • Материали и информация, съхранявана в Школо и/или GSuite се съхранява до 5 години, от приключване на учебната година, за която се отнася.
 2. Ако няма специален законовоопределен срок на съхранение, данните се съхраняват не по-дълго от необходимото за целите, за които се обработват.
 3. За поддържане на архив във връзка с евентуални бъдещи проверки на държавни органи и/или организиране на правна защита по възникнал правен спор, Фондация “Сай Хай може да съхранява документи, съдържащи лични данни до изтичане на предвидената в закона давност за съответния вид иск, но не повече от 10 години, освен ако закон не предвижда по-дълъг срок или е налице висящо дело.
 4. Във връзка с архивирането в обществен интерес, за научни или исторически изследвания или за статистически цели можем да съхраняваме определени категории данни за по-дълги срокове като за целта ще бъдат приложени подходящи технически и организационни мерки за да бъдат гарантирани правата и свободите на съответните физически лица.

Как защитаваме сигурността на Вашите лични данни?

Фондация “Сай Хай е въвело подходящи технически и организационни мерки за защита на личните Ви данни изразяващи се в мерки срещу неоторизирано изменение, загуба, разкриване на лични данни, контрол на достъпа, разделение на отговорностите и Вътрешни правила за защита на личните данни в съответствие с изискванията на приложимото законодателство.

Сигурността на данните в G Suite for Schools и Школо  е съгласно стандартит ISO 27001, който се прилага от съответния доставчик на услуга (Google, „Школо“ ООД).

Права, с които разполагате, във връзка с предоставените от Вас лични данни

Право на достъп

Имате право да поискате информация дали обработваме лични данни свързани с Вас.

Право на коригиране

Имате право да поискате личните Ви данни да бъдат коригирани, в случай, че е настъпила промяна в тях или е установено, че са непълни или неточни.

Право на изтриване („право да бъдеш забравен“)

Имате право да поискате личните Ви данни да бъдат изтрити, когато не са необходими повече за целите, за които се обработват, ако е отпаднало основанието за обработване на личните Ви данни и няма друго законово основание, ако личните Ви данни трябва да бъдат изтрити за спазване на законово задължение.

След преценка на всички обстоятелства по това искане, ние можем да откажем изтриването на личните Ви данни, ако обработването им е необходимо за спазването на наше задължение по закон, задача от обществен интерес или при упражняването и защитата на правни претенции.

Упражняването на правото на изтриване не може да засяга правата и свободите на други лица.

Право на ограничаване на обработването

Имате право да поискате ограничаване на обработването докато разглеждаме Ваше искане, с което оспорвате точността на личните Ви данни. Можете да изискате ограничаване на обработването когато не искате личните Ви данни да бъдат изтрити във връзка с упражняването или защитата на правни претенции. Ограничаването на обработването може да се приложи и при възражение от Ваша страна против автоматизирано вземане на решения спрямо Вас или профилиране.

Право на преносимост

Имате право да получите личните данни, които Ви засягат и които сте ни предоставили, в структуриран, широко използван за четене и пригоден за машинно четене формат и да поискате да прехвърлим тези данни на друг администратор в следните случаи:

o Обработването е основано на договорно задължение и се извършва по автоматизиран начин. 

При упражняване на това право прехвърлянето може да бъде извършено от нас към  друг администратор само когато това е технически осъществимо.

Това право не се отнася до обработването, необходимо за изпълнението на задача от обществен интерес.

Упражняването на правото на преносимост не може да засяга правата и свободите на други лица.

Право на възражение срещу автоматизирано вземане на решения спрямо Вас.

Когато се взимат решения спрямо Вас, единствено на основа автоматизирано обработване на личните Ви данни, включително и при профилиране имате право да възразите.

Това право не може да бъде приложено, когато автоматизираното обработване е необходимо за сключването или изпълнението на договор между нас.

При обработване на личните Ви данни за целите на директния маркетинг (когато такъв се осъществява), имате право да възразите срещу такова обработване по всяко време и обработването на личните Ви данни за тази цел се прекратява.

Как мога да упражня моите права?

Можете да подадете искане, за което и да е от изброените по-горе права, лично или по пощата на адреса на Фондация “Сай Хай чрез подаване на искане за упражняване на съответния вид право по образец, който можете да изискате на Info@sci-high.org

Заявлението може да се подаде и по електронен път при условията на Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги, Закона за електронното управление и Закона за електронната идентификация.

Ако желаете, можете да подадете и писмено искане свободен текст, което съдържа най-малко следното:

1. име, адрес, единен граждански номер или личен номер на чужденец или друг аналогичен идентификатор, или други идентификационни данни на физическото лице, определени от администратора, във връзка с извършваната от него дейност;

2. описание на искането;

3. предпочитана форма за получаване на информация при упражняване на правата по чл. 15 – 22 от Регламент (ЕС) 2016/679;

4. подпис, дата на подаване на заявлението и адрес за кореспонденция.

При подаването на заявление от упълномощено лице към заявлението се прилага и пълномощното.

Ние ще разгледаме Вашето искане в 30 дневен срок от получаването му като ще Ви информираме за резултата по посочения от Вас начин за комуникация. При невъзможност за спазване на указания срок, ще бъдете своевременно уведомени за причините за това.

Ако Вашата идентичност не е установена по безспорен начин можем да поискаме допълнителна идентификация за да сме сигурни, че ще разгледаме Вашето искане по законосъобразен начин.

Право на субектите на данни да подадат жалба до КЗЛД или до съда:

Комисията за защита на личните данни (КЗЛД) е единственият надзорен орган в Р. България, който е отговорен за защита основните права и свободи на физическите лица във връзка с обработването и улесняване свободното движение на личните данни в рамките на Европейския съюз.

Във всички случаи, когато считате, че Вашите права са нарушени, можете да подадете жалба до КЗЛД.

Отделно от това, при наличие на правен интерес, вие разполагате със средства за защита пред съд, ако сте претърпели вреди от незаконосъобразно обработване на лични данни.